ترجمه

حرفه‌ای

فرانسه
فارسی

75000 تومان /300

ترجمه هر کلمه 300 تومان، ترجمه یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای، 75 هزارتومان

سفارش

دانشجویی

فرانسه
فارسی

37500 تومان /150

در این درجه، ترجمه یک کلمه 150 تومان و ترجمه یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 37500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
فرانسه

125000 تومان /500

در این درجه، ترجمه یک کلمه 500 و ترجمه یک صفحه 250 کلمه‌ای 125هزارتومان می‌باشد.

سفارش

دانشجویی

فارسی
فرانسه

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و ترجمه یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

انگلیسی
فارسی

37500 تومان /150

در این درجه، ترجمه یک واحد 150 تومان و ترجمه یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 37500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

انگلیسی
فارسی

25000 تومان /100

در این درجه، ترجمه یک کلمه 100 تومان و ترجمه یک صفحه 250 کلمه‌ای 25000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
انگلیسی

75000 تومان /300

در این درجه، ترجمه هر کلمه 300 تومان است و ترجمه یک صفحه استاندارد 75000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
انگلیسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و ترجمه یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

اسپانیایی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

اسپانیایی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
اسپانیایی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
اسپانیایی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

ترکی استانبولی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

ترکی استانبولی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
ترکی استانبولی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
ترکی استانبولی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

آلمانی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

آلمانی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
آلمانی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
آلمانی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فرانسه
انگلیسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فرانسه
انگلیسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

انگلیسی
فرانسه

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

انگلیسی
فرانسه

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

چینی
فارسی

75000 تومان /300

در این درجه، ترجمه یک کلمه 300 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 75000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

چینی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
چینی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
چینی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

روسی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

روسی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
روسی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
روسی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

ایتالیایی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

ایتالیایی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
ایتالیایی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
ایتالیایی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

کره‌ای
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

کره‌ای
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
کره‌ای

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
کره‌ای

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

ژاپنی
فارسی

62500 تومان /250

در این درجه، ترجمه یک کلمه 250 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 62500 تومان است.

سفارش

دانشجویی

ژاپنی
فارسی

50000 تومان /200

در این درجه، ترجمه یک کلمه 200 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 50000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی
ژاپنی

100000 تومان /400

در این درجه، ترجمه یک کلمه 400 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 100000 تومان است.

سفارش

دانشجویی

فارسی
ژاپنی

87500 تومان /350

در این درجه، ترجمه یک کلمه 350 تومان و قیمت یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 87500 تومان است.

سفارش