ویرایش

حرفه‌ای

فرانسه

75000 تومان /300

ویرایش متن فرانسه برای هر صفحه استاندارد 250 کلمه‌ای 75000 تومان است.

سفارش

حرفه‌ای

انگلیسی

62500 تومان /250

ویرایش یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌‌ای به زبان انگلیسی 62500 است.

سفارش

حرفه‌ای

فارسی

50000 تومان /200

ویرایش یک صفحه استاندارد 250 کلمه‌‌ای به زبان فارسی 50000 است.

سفارش